Mennyei Atyánk,
Minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai/édesapai hivatást adtad, hálát adok Neked, és áldom szent Nevedet.
Úr Jézus!
Kérlek, növeld hitemet, erõsítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya/édesapa lehessek.
Szentlélek Úristen,
erõsíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szûnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
Segíts minket Urunk,
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belõlünk.
Segíts minket Urunk,
- hogy figyelemmel kísérjük gyermekeink jellembeli fejlõdését, és meg tudjuk óvni õket a rossz környezeti befolyásoktól.
Segíts minket Urunk,
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz, és együttmûködjenek lelkipásztorainkkal.
Segíts minket Urunk,
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megóbáltatási közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
Segíts minket Urunk,
- hogy ha az élet útvesztõiben egyik, vagy másik gyermekünk megrendülne hitében, és letérne a helyes útról, õt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
Segíts minket Urunk,
- hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tõlünk, vagy háátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
Segíts minket Urunk,
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jelleének és hitének erõsítése, és szívbõl segítsék õket imáikkal is.
Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodés unokáink is erõsödjenek majd hitükben.
Segíts minket Urunk,
- hogy amikor más édesanyákkal / édesapákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszbennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát.
- különösen könyörgök a mai napon a következõ gyermekekért...
Könyörögjünk! Szûz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia éleében a hit diadalát. Úr Jézus, add meg nekünk szülõknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsõséaz egész örökkévalóságon át. Ámen.hírek